Právne podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili web spoločnosti zatoptesi.cz.

Vážime si vášho záujmu o našu spoločnosť.

Nižšie nájdete informácie o právnych aspektoch, ktoré platia pre návštevu tejto webovej stránky. Ďalej tu nájdete naše zásady ochrany osobných údajov vysvetľujúce, ktoré informácie smú byť zhromažďované a spracovávané, a ako smieme používať súbory cookie. Ďakujeme vám, že si prečítate obsah tejto stránky a ak prijmete všetky zmluvné podmienky tiež za návštevu našich webových stránok. Vstúpením na webovú stránku alebo jej použitím prijímate všetky zmluvné podmienky.

Informácie na webových stránkach možno meniť bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek našej povinnosti alebo zodpovednosti. Obsah týchto stránok je poskytovaný pre pohodlie návštevníkov a predstavuje iba nezáväzné informácie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení nastavovať žiadne odkazy na tieto webové stránky.

Presnosti informácií uvedených na našich webových stránkach venujeme primeranú starostlivosť. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE ZÁRUKY ANI nevydávajú žiadne VYHLÁSENIE o primeranosti predložených INFORMÁCIÍ, ICH ÚPLNOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENIA ALEBO vhodnosti pre konkrétny účel. V ŽIADNOM PRÍPADE neprijímajú ZODPOVEDNOSŤ VOČI AKÉKOĽVEK STRANE ZA ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA REPRESÍVNE ŠKODY ALEBO INÚ ŠKODY KVôLI použitia alebo nemožnosti použitia TIETO STRÁNKY ALEBO ICH OBSAH, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ŠKÔD ZA UŠLÝ ZISK, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU PROGRAMOV ALEBO INÝCH DÁT VO VAŠOM INFORMAČNOM SYSTÉME POD. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU prijať všetky potrebné opatrenia a zabezpečiť, že ČOKOĽVEK Vyberáme pre VAŠE POUŽITIE, NEOBSAHUJE VÍRUSY, červy, trójske kone ANI INÉ VECI deštruktívnej povahy. Neposkytuje žiadnu záruku ANI nevydávajú žiadne VYHLÁSENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU akékoľvek iné STRÁNOK vlastnených tretích strán, na KTORÉ MÔŽETE VSTÚPIŤ prostredníctvom tejto webovej stránky.

Autorské práva, ochranné známky a ďalšie práva duševného vlastníctva

Obsah týchto stránok, vrátane, ale nie výhradne, log, ochranných známok, obchodných názvov, textov, obrázkov, grafiky, zvuku, animácie a videosúborov a ich usporiadanie na webových stránkach sú vlastníctvom našej spoločnosti alebo tretích strán a sú predmetom ochrany duševného vlastníctva. Obsah týchto stránok nesmie byť reprodukovaný, kopírovaný, prenášaný, publikovaný, distribuovaný, upravovaný, premiestňovať ani umiestňovaný na iné webové stránky alebo do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Všetky práva duševného vlastníctva obsiahnuté na webových stránkach, vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva a patentových práv sú vyhradené a akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od príslušného vlastníka je prísne zakázané. Nič z obsahu týchto webových stránok nesmie vykladať ako poskytnutie akejkoľvek vyjadrené alebo predpokladané licencie alebo práva použiť naše duševné vlastníctvo, duševné vlastníctvo tretej strany.

Zásady ochrany osobných údajov

IP adresy, internetové prehliadače, operačné systémy, doménové mená: Ak navštívite našu webovú stránku, môžeme evidovať IP adresu vášho počítača. IP adresa neidentifikuje vás ako jednotlivca, ale identifikuje vášho poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie neosobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať, zahŕňajú typ použitého internetového prehliadača, typ použitého operačného systému počítača a názov domény webovej stránky, z ktorej ste navštívili naše stránky. Informácie sa zhromažďujú, pretože nám poskytujú všeobecné demografické informácie, napríklad o zemepisnej polohe návštevníkov alebo akú dobu strávi na našich stránkach. Zber takéhoto typu informácií nám umožňuje spravovať naše webové stránky, diagnostikovať problémy serverov, analyzovať trendy a štatistiky a poskytovať lepšie služby zákazníkom.

Súbory cookie

Ak navštívite naše webové stránky, môžeme do vášho počítača odoslať súbor “cookie”. Jedná sa o malý textový súbor alebo dáta, ktorá môže vami navštívená webová stránka umiestniť alebo uložiť do vášho počítača. Súbory cookie samy o sebe neobsahujú žiadne osobné informácie. Ak nám ale poskytnete osobné informácie (napr. Registráciou u internetové služby alebo prostredníctvom nami poskytnutého hesla), takéto informácie môžu byť spojené s dátami uloženými v súbore cookie. Existujú dva typy súborov cookie. Prvý typ sa ukladá ako súbor do vášho počítača na dlhšiu dobu a môže zostať vo vašom počítači potom, čo ho vypnete. Takýto súbor cookie je možné použiť napríklad na informovanie návštevníka o aktualizáciách na webovej stránke od jej posledného navštívenia. Druhý typ súboru cookie sa nazýva “relačná cookie”. Tieto súbory cookie sa pri návšteve webových stránok dočasne ukladajú do pamäte počítača. To sa vykonáva napríklad kvôli sledovanie, aký ste na webovej stránke zvolili jazyk. Súbory cookie sa neukladajú do počítača na dlhšiu dobu a miznú, keď zatvoríte webový prehliadač. Pri zbere alebo spracovanie informácií získaných pomocou súborov cookie môžeme využívať pomoc tretej strany.

Súbory cookie môžeme používať z niekoľkých dôvodov, napríklad pre:

  • zbere štatistických dát súvisiacich so spôsobmi a trendy prezeranie;
  • analyzovanie predajných údajov;
  • vykonávanie marketingového prieskumu;
  • prispôsobenie obsahu alebo funkcií zákazníkovi;
  • poskytovanie pomoci užívateľom webových stránok alebo sledovanie návštev určitých internetových služieb;
  • umožnenie užívateľom s heslami znovu vstúpiť na určité webové stránky, bez toho aby museli prepisovať skôr zadané informácie.

Ako blokovať súbory cookie:

Väčšinu internetových prehliadačov je možné nastaviť tak, aby blokovali súbory cookie, mazali súbory cookie z pevného disku počítača alebo vás upozornili, že stránka obsahuje súbory cookie pred ich uložením. Ďalšie informácie o týchto funkciách získate v pokynoch alebo Pomocníkovi webového prehliadača. Upozorňujeme, že niektoré z našich webových stránok nemusia bez použitia súborov cookie fungovať správne.

Osobné údaje

Táto časť vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame údaje týkajúce sa vás osobne (“osobné údaje”), ktoré nám poskytnete, alebo ktoré môžeme získať iným spôsobom či vytvoriť. Naša spoločnosť zaviedla technické, administratívne a fyzická opatrení, ktorá chráni všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme (pozri nižšie). Naša spoločnosť tiež vždy bude dodržiavať miestne zákony a nariadenia a nebude zhromažďovať alebo používať osobné údaje v miestach, kde je to zákonom zakázané.

Aké osobné údaje môže spoločnosť Topení – Thermotec s.r.o. zhromažďovať?

“Osobné údaje” sú informácie, prostredníctvom ktorých je fyzická osoba identifikovateľná alebo prostredníctvom ktorých môže byť identifikovaná. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať a spracovávať, aby sme vám poskytli služby, produkty alebo informácie, ktoré požadujete.

Vaše osobné údaje nebudeme zhromažďovať bez vášho vedomia alebo povolenia ani takéto údaje nebudeme predávať či prenajímať. Aby sme vám poskytli konkrétne produkty, služby alebo informácie či spracovali transakciu, môžeme od vás požadovať osobné informácie. Vždy, keď ich budeme zhromažďovať, bude vám to oznámené.

Ako spoločnosť Topení – Thermotec s.r.o. môže používať údaje, ktoré zhromaždí?

Osobné údaje sú zhromažďované len vtedy, keď je to nevyhnutné na poskytovanie produktov, služieb alebo informácií, na spracovanie transakcie alebo keď nám ich odovzdáte za iným účelom, napríklad keď sa uchádzate o zamestnanie.

Zhromažďovanie osobných údajov bude voči vám transparentný (vrátane oznámení právneho základu takého spracovanie) a budete mať príležitosť sa rozhodnúť, či je poskytnete, alebo nie. Ak sa rozhodnete akékoľvek požadované osobné údaje neposkytnúť, naša spoločnosť nemusí byť schopná dokončiť vašu transakciu alebo vám poskytnúť požadované informácie, služby alebo produkty.

Keď osobné údaje budeme zhromažďovať, jasne uvedieme účel, na ktorý sa môžu použiť, a to vrátane obdobia, po ktoré budú osobné údaje nami uchovávané.

Ak sa to požaduje, môže byť potrebné pre použitie vašich osobných údajov – za jedným alebo viacerými z vyššie uvedených účelov – získať váš súhlas. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu, máte rad práv. Ak sa neskôr rozhodnete svoj súhlas odvolať, zaistíme, aby to bolo možné vykonať spôsobom, ktorý je porovnateľne jednoduchý ako spôsob, ktorým bol súhlas vyjadrený.

Odstránenie, oprava a aktualizácia osobných údajov a prístup k osobným údajom:

Obráťte sa na nás, ak chcete skontrolovať, odstrániť, opraviť, aktualizovať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo v prípade podobných požiadaviek. Ak sa na nás obraciate v takejto súvislosti, uveďte názov webovej stránky alebo miesto, kde ste poskytli informácie spolu s kontaktnými informáciami (napríklad menom, e-mailovou adresou, poštovou adresou atď.), Ktoré ste v danej dobe poskytli.

Zabezpečenie

Zaviedli sme technické a administratívne opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje a ďalšie dáta na našich serveroch pred neoprávneným prístupom, stratou alebo úpravami. U žiadneho servera ani prenose cez internet však nedá zaručiť stopercentnú bezpečnosť. Akúkoľvek činnosť alebo komunikáciu vykonávate na vlastné nebezpečenstvo.

Ďalšie informácie a sťažnosti

Ak potrebujete ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás na emailu: (info@zatoptesi.cz).

Pokiaľ na vašu žiadosť nebudeme reagovať alebo vám neposkytneme pádny dôvod na to, prečo tak nie sme schopní urobiť, máte právo kontaktovať dozorný orgán, aby ste podali sťažnosť.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Niektoré z našich webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov, obsah ani metódy takýchto ďalších webových stránok alebo ich vlastníkov alebo prevádzkovateľov.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť alebo aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov.